35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

42. Skolans socioekonomiska status
samvariation med bruk av alkohol,
narkotika och tobak hos ungdomar.
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt av CRA-podden intervjuas Martina Zetterström, utredare som jobbar på CAN -centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. CAN har nyligen släppt en rapport om skolors socioekonomiska status kopplat till droganvändning hos ungdomar.

Dagens avsnitt svarar utifrån det på frågorna;

  • -Hur ser det ut på olika skolor där det finns olika socioekonomisk status hos föräldrarna?

  • – Påverkar det användandet av alkohol och narkotika hos ungdomen i den familjen?

  • – Samvarierar det på något sätt?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Martina Zetterqvist Utredare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Sammanfattning:

Rapporten baserar sig på en skolundersökning utförd bland elever i årskurs 9 och 2 året på gymnasiet. I undersökningen har man tittat på om det finns skillnader i användningen av alkohol, narkotika och tobak mellan ungdomar som gå på skolor med olika socioekonomiska sammansättningar. Det är föräldrarnas socioekonomiska status som setts över och inte ungdomarnas. Undersökningen är gjord på gruppnivå och inte individnivå. 

I undersökningen har man sett över hur stor andel av elever på skolor som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Sedan har skolorna delats upp i fyra större grupper och jämfört de skolor med lägst andel högutbildade föräldrar med de skolor som har högst andel högutbildade föräldrar. Det har även gjorts en granskning över hur det utvecklats över tid mellan åren 2006 till 2019.

Undersökningen sker en gång per år genom att enkäter skickas ut till skolorna där eleverna sedan fyller i enkäten i sin klass. Tidigare skedde undersökningen via pappersblanketter men idag finns även enkäten som webbenkät att fylla.

I enkäten får eleverna bland annat svara på frågor om de testat och i så fall hur mycket/ofta. Frågorna riktar sig mot alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar. Frågorna berör bland annat om eleven testat, testat senaste året eller senaste 30 dagarna samt hur mycket eleven i genomsnitt dricker om den dricker.

CAN gör ett urval på ungefär 350 klasser vilket brukar innefatta 5000 elever i årskurs 9 och 5000 i årskurs 2 på gymnasiet som svarar på enkäten. Ungefär 85% av alla klasser svarar på enkäten även om det finns bortfall av individer i klassen som vid t ex sjukfrånvaro.

Vad visar studien?

Det man kunnat se är att det finns skillnader i användningen av alkohol, narkotika och tobak mellan elever som går på olika skolor med olika socioekonomisk sammansättning.

Elever med hög socioekonomisk sammansättning (stor andel av eleverna har föräldrar med högskoleutbildning) var det vanligare att vara alkoholkonsument (druckit alkohol senaste året). Det var även vanligare bland eleverna att ha provat narkotika i jämförelse mot skolor med en låg socioekonomisk sammansättning.

För tobak är förhållandet det omvända vilket betyder att skolor med låg socioekonomisk sammansättning var tobaksanvändning vanligare än bland elever med hög socioekonomisk sammansättning. Skillnaden blev även större när man såg på frekvent användning om att ha snusat eller rökt dagligen eller nästan dagligen.

Skillnaderna har också ökat mellan grupperna för vissa av substanserna. Alkoholkonsumtionen har minskat generellt bland skolungdomar under 2000-talet. Däremot har nedgången av alkoholkonsumtionen inte varit lika hög bland skolor med ungdomar med hög socioekonomisk sammansättning. Skillnaden mellan grupperna har på sätt blivit ännu större över tid. Samma gäller för rökning, det har minskat i båda grupperna men nedgången har inte varit lika kraftig bland elever i skolor med en låg socioekonomisk sammansättning. Minskningen är inom båda grupperna men glappen mellan grupperna har ökat.

Slutsasen är att det finns skillnader men att skillnaderna är lite olika för olika substanser.

Det är en generell minskning av alkohol, narkotika och tobak men mindre nedgång beroende på grupp och substans.

Förhoppningen är att resultatet av undersökningen ska bidra till mer kunskap. Oftast tittar man på en generell nivå om att det sker en minskning medan den här typen av undersökning visar på vikten av att även se över olika grupper i befolkningen för att synliggöra vart insatser behöver riktas och vilka eller för det preventiva arbetet.

Under den här perioden har även Skolverkat visat på att segregeringen har ökat. Att skolor blir mer och mer olika och att det påverkar skolresultaten bland annat.

Vad skillnaderna beror på har man inte tittat på utan enbart kartlagt hur det ser ut.

Lyssna på avsnittet här:

"Mini"föreläsning

3 tips i arbetet med ungdomar i missbruk: Finns det riskfaktorer så finns det skyddsfaktorer

Lämna din e-post, tryck på ”ladda ner” och få en 10 minuters föreläsningsvideo i din inkorg. 

Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.