188. Diagnostiska verktyg för
konflikthantering - Konflikthantering i
arbetslivet del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Thomas Jordan

Det här avsnittet handlar om diagnostiska verktyg vid konflikthantering och hur dessa kan användas för att hitta lösningsmöjligheter. 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är konflikter och hur kan man definiera dem?

Vad är ABC-modellen?

Hur fungerar konflikttriangelns princip? 

Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter?

Vilka 6 diagnostiska frågor är viktiga att ställa när man utreder konflikter?

Hur kan man arbeta med de inblandades motivation för att, dels se motivationsnivån för att vilja lösa konflikten, och dels att öka motivationen för att lösa konflikten?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

Sammanfattning:

Konflikt definieras väldigt olika i både den praktiska och akademiska litteraturen. Det synsätt som Thomas Jordan lutar sig mot är ett brett synsätt på konflikter där man avdramatiserar och normaliserar att konflikter uppstår. 

En förutsättning för att en konflikt ska uppstå är när någon eller flera vill något, är så angelägen att de inte vill ge sig och någon annan blockerar önskemålen. Önskemålen kan vara något man vill uppnå eller slippa.

När någon har önskemål och någon blockerar detta skapar frustration och leder till ett handlingstryck där någon mer eller mindre överlagt agerar på något sätt. När någon agerar är konflikten ett faktum. 

Ju mer man kan förstå en konflikt desto mindre obehaglig blir den.

Att förstå vad som händer ger kontroll och ger bättre möjlighet att veta hur man ska börja för att lösa konflikten.

Konflikter kan spegla av oss själva och våra sociala relationer, hur vi tänker och reagerar.

I sin bok skriver Thomas Jordan om konfliktkunskapens ABC som har sitt ursprung från den norske fredforskarens Johan Galtung forskning. Det är en modell med tre hörn som symboliserar att alla konflikter har tre komponenter tre arbetsfält.

ABC-modellen eller triangelmodellen:

Attitude – Behavior och conflict.

C – är sakfrågan i konflikten dvs vilka önskemål som finns och på vilket sätt den ena parten blockerar vägen för den andra

B – är parternas beteende dvs parterna beter sig konstruktivt eller om beteendet gör saken värre. Oberoende vad konflikten handlar om har parternas beteende stor betydelse för konflikten.

A – är allt det som händer inuti parterna. Vad man känner, tycker, hur mycket hopp och tillit det finns och motivation till att lösa konflikten. Detta avgör ofta hur parterna kan och vill bete sig vilket har stor betydelse för hur konflikten kan lösas.

Vissa delar av konflikten är synliga men det finns också dolda delar t ex saker man inte vill berätta, oreflekterade och omedvetna tankar och känslor men som ändå påverkar individens reaktion och betedde.

ABC-modellen kan användas av någon som ska hjälpa parter att lösa en konflikt och någon som själv är part i konflikten. Den kan användas i olika typer av konflikter och sammanhang mer eller mindre tydligt av den som står utanför konflikten och ger stöd. Allt ifrån att rita upp modellen på tavla till att bara ha den som ett språkstöd.

Varje konflikt är ju unik och behöver därför utforskas och utredas.

Frågor kopplade till ABC-modellen:

Vilka är sakfrågorna dvs vilka önskemål och blockeringar finns det?

Beter sig parterna konstruktivt eller inte?

Hur är det ställt med motivation att lösa konflikten?

Hur ser parternas berättelser om situationen ut?

 

Konfliktens tre nivåer:

Individnivån – vad som händer inom den enskilda individen

Relationsnivån- innehållet i konflikten mellan parterna

Systemnivån – i vilken miljö konflikten uppstår och utvecklas,  te x brister i organisationen 

Frågor kopplade till konfliktens tre nivåer:

Hur formas konflikten av organisatoriska förutsättningar?

Vad betyder individegenskaper i konflikten, i vilken mån spelar de en viktig roll?

 

Modellerna visar konfliktens orsaker och områden för interventioner.

Frågorna leder direkt till handlingsmöjligheter. Man kan t ex ta tag i konflikten genom att lösa sakfrågorna (C-hörnet), bistå parter att sluta med beteenden som inte är konstruktiva och göra mer av beteenden som  kan lösa konflikten (B-hörnet) eller hjälpa parterna till mer självinsikt och att förstå varandra (A-hörnet).

Man kan också försöka lösa konflikten genom att rikta sig mot individnivå, relationsnivå och systemnivån.

Motivation att lösa konflikt hos parterna är en grundbult i konflikthanteringen. Skalfrågor kan vara mycket hjälpsamma och då ofta vid enskilda samtal.

En av grundtankarna är att försöka hitta hopp att lösa konflikten. Det kan man göra genom att försöka lösa bara en liten del till att börja med. Med ökat hopp ökar också motivationen.

Strategikalkyl är vad parterna tror att de kan komma undan med, att de kan vinna/uppnå med det aktuella läget?

När det gäller motivation och hopp är det viktigt att komma ihåg att alla har ett ansvar att försöka lösa en konflikt på arbetsplatsen.  

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitti fulläng behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Boktips:

Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg av Thomas Jordan

Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.