177. TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

Det här avsnittet handlar om behandlingsprogrammet TFCO – Treatment Foster Care Oregon. Ett program för unga med allvarliga beteendeproblem.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är TFCO – Treatment Family Care Oregon?

Vilka ungdomar får TFCO?

Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen?

Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens familj?

Vad menas med förstärkt  familjehem och intensiv behandling?

Hur ser upplägget för TFCO ut?

Vad säger forskningen om TFCO?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Anna Marshall är leg.psykoterapeut, KBT samt lärare och handledare

Cissi Green är socionom, familjeterapeut och handledare

Cissi Green
Anna Marshall
Sammanfattning:

TFCO är ett program för unga mellan 12-19 år med allvarliga beteendeproblem och grundar sig i social inlärningsteori. En annan förklaringsmodell som används är Coercion theory.

Coercion theory (Patterson, 1982) describes a process of mutual reinforcement during which caregivers inadvertently reinforce children’s difficult behaviors, which in turn elicits caregiver negativity, and so on, until the interaction is discontinued when one of the participants “wins.”

TFCO är en manualbaserad metod med rötterna i Oregon USA från 80-talet. Programmet har en god evidens med ett flertal randomiserade studier var av en av dessa studier är genomförd i Sverige. Programmet togs hem till Sverige 99 och startades 2000 i Lund.

TFCO är en systemisk manualbaserad insats som består av ett klinisk team och ett förstärk familjehem där ungdomen är placerad under behandlingstiden (8-12 månader). TFCO har en hög grad av intensitet där nästa steg egentligen är inlåsning för ungdomen. TFCO kan vara ett alternativ till inlåsning eller en insats efter en inlåsning. Många av ungdomarna inom TFCO har vanligen ett flertal placeringar sedan tidigare som t ex. HVB-hem, SiS eller familjehem.

Framgången för programmet är samordningen runt ungdomen där teamledaren har ansvaret för att leda det kliniska teamet samt att handleda familjehemmet. Vem gör vad när och timing är viktiga delar för teamledaren att samordna i arbetet kring ungdomen. Teamledaren har även ansvar för kontakten med andra aktörer som som skola, socialtjänst, BUP, närpolisen etc.

En annan viktig framgång för programmet är att familjehemmet och ursprungsfamiljen inte har kontakt med varandra under behandlingen. Forskning har visat att sammanbrott i familjehemmet ofta grundar sig i den trianguleringen som sker mellan familjehem, biosystem och ungdom. Därför sköts all kontakt med samordnaren och inte mellan varandra. Det är även för att ungdomen inte ska behöva välja sida eller hamna i kläm.

Teamet i TFCO

Teamet kring ungdomen består av en familjeterapeut som jobbar med familjen och förberedelser inför ungdomens hemflytt efter behandlingen. Det finns även en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som jobbar med ungdomen varje vecka. Familjehemmet som ungdomen bor hos under behandlingen har veckovis handledning av teamledaren. Teamledaren har även en konsulent som stöd och hjälp vid extra insatser, rekrytering, grupprocessen etc som även den deltar i handledningen. Varje team har mellan 6-8 ungdomar i behandling. Familjehemmet och ungdomens familj ska även ha möjlighet att ringa någon för hjälp och stöd 24/7.

Målgruppen är ungdomar med svår/allvarlig beteendeproblematik som även exkluderat sig själva och blir exkluderade av samhället. Vanligt är att ungdomen har LVU (lagen om vård av unga) och inte en frivillig placering via SoL (socialtjänstlagen). Vanlig problematik är våldshandlingar, missbruk, gängproblematik, kriminalitet, skolproblematik, psykisk ohälsa etc. Vissa har varit kända av socialtjänsten under flera år och vissa har relativt snabbt hamnat i t ex missbruk eller mindre lämpliga umgängen och utvecklat en allvarligare problematik som snabbt eskalerat.  Gemensamt för de flesta är att tilliten till vuxenvärlden är låg och att de är en svår målgrupp att engagera i behandling.

Syftet med TFCO;

är att hjälpa ungdomen att gå från ”unlikable” (ogillande) till ”likable” (gillande) och inkludera istället för exkludera. I TFCO försöker man identifiera och prioritera i grundbeteendena och se över vilka färdighetsbrister som finns och vilka färdigheter som behöver tränas upp. En viktig del i TFCO är förstärkning och åter förstärkning. Det här gäller för både föräldrarna och ungdomen.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Kolla gärna in de här avsnitten också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.