122. Förhindra PTSD - forskning och interventioner. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Bragesjö

Detta avsnitt handlar om att Förhindra PTSD – forskning och interventioner

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Vad säger forskningen om  olika interventioner för att förhindra PTSD?

Vilka studier är på gång för att hitta bra interventioner för att förhindra  PTSD?

Vad kan vi som hjälpare göra för att förhindra PTSD hos personer som har drabbats?

Är det psykologisk första hjälp som gäller?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Maria Bragesjö Leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och doktorand på Karolinska institutet. Maria har mångårig erfarenhet av behandling av PTSD och är certifierad trainer i prolonged exposure av dr Edna Foa. I sin forskning bedriver Maria ett projekt som handlar om att utvärdera en ny tidig psykologisk intervention som bygger på prolonged exposure för att se om denna kan förebygga PTSD.

Sammanfattning:

Förhindra PTSD efter potentiell traumahändelse

Vad vet vi?

I nuläget har vi ingen evidensbaserad intervention för att förebygga PTSD, i det akuta läget efter en potentiell traumahändelse.

Det är också vårt att avgöra vem som får ptsd. 

Olika anspråk bland forskare, kallas tidiga interventioner eller förebyggande insatser.

Bland normalpopulationen drabbas omkring 70% av oss av en potentiellt traumatisk händelse under livet men det är få som utvecklar ptsd ca 5, 6% utvecklar ptsd 

Därför anses det ej kostnadseffektivt att ge alla riktade interventioner till ALLA drabbade.

Det är vanligt med tydliga symtom direkt efter en potentiellt traumatiskt händelse men diagnos ställs enligt DSM 5  först då symtom kvarstått en månad.

Främsta läkningen sker inom de flesta 3 mån.

Vi kan inte med säkerhet identifiera vilka som kommer att drabbas av PTSD.

Riskindikatorer kan visa vem som har en ökad risk för att drabbas.

Man behöver fundera kring interventioner som riktar sig till visst symtom, kön, sårbarhetsfaktor eller händelse.

T ex vid våldtäkt vet vi att det är en hög risk att utveckla långvariga besvär.

Forskningsläget:

Tråkigt att vi inte kan säga vilka intervention som ska rekommenderas. Inga rekommenderad guidlines. Provat självhjälpl, skriva men utan stöd i forskningen. Testat farmaka preventivt utan resultat kan.Tidpunkt har betydelse. Olika interventioner utvecklade för olika tidpunkter.

Positivt stod för bra behandlingar som startar efter en månad.

Studier som visar vad vi INTE ska göra:

Benzodiazepiner har testats men visat dåliga resultat. Kan också öka symtom och kan förknippas med  t ex beroende. Avråds i socialstyrelsens riktlinjer.

Debriefing – tidig icritical incident stress debriefing avråds. Studier har visat biverkningar vid dessa interventioner.

Interventioner för våldtäktsoffer:

Studie har med videintervention har gjorts utomlands. Patient har fått se en kort video (ca 12 min) i samband med forensisk undersökning. Videon innehöll bla information om den forensiska om undersökningen, psykoedukation exempelvis hur vanliga traumareaktioner kan te sig samt uppmuntran om att inte undvika hantering av ångest och oro.

Studie med Prolonged Exposure (PE) tidig på aktusjukhus:

Första session PE gavs inom 72 timmar och sen två samtal med en veckas mellanrum. Innehöll bla psykoedukation, exponering och uppmuntran till att inte undvika samt kontrollerad andning. Studien visade positiva effekter av interventionen – mindre PTSD-symtom och depressiva symtom.

Studier om annan traumafokuserad KBT: 

4-5 sessioner 2-3 veckor efter händelsen, för personer med akut stress syndrom. Psykoedukation och exponering samt kognitiv omstruktutrering har visat goda resultat att minska PTSD-symtom. Det tyder på att det kan vara en god idé att ge kbt med fokus på trauma även innan PTSD-diagnos. Dock ej innan det gått 2 veckor efter händelsen. 

Andra interventioner som ej bygger på samtalsterapi:

Forskning om kognition, effekt av visiospatcial aktivitet pågår. Två kliniska studier har gjorts där patienten spelar tetris inom 6 timmar efter händelsen samt i anslutning till aktivering av minnet. Studierna har visat förre påträngande minnen av händelsen i jämförelse med kontrollgrupp som läst på wikipedia, lyssnat på podd mm. Koll efter en vecka var det fortfarande tydlig skillnad mellan grupperna. Skillnaden mellan grupperna avtog dock efter en månad. Syftet med dessa studier var symtomlindring, att minska antalet minnesbilder och inte förebyggande av PTSD.

Dual task forskning: Två uppgifter konkurrerar om samma del av hjärnan. Hjärnans förmåga att skapa påträngande minnen försämras då. Hypotesen är att tidig intervention inom 6 timmar ska påverka minnesinlagringsprocessen biologiskt.

Internet KBT:

Mindre studie med 35 deltagare utförd. PE som internetbehandling under 3 veckor har visat goda resultat och inga negativa effekter av behandlingen. Behandlingsgrupp mår bättre efter behandlingen jämfört med kontrollgrupp som endast haft naturlig läkning.

Större studie kommer.  

Summering av forskningen: 

Ingen enskild intervention har stöd för att vi uteslutande ska denna. Starkast stöd finns för kbt-baserade interventioner samt man ser där att det inte finns mycket biverkningar. Man kan överväga kbt-baserade interventioner när den drabbade har mycket symtom efter 2 veckor. Viktigt med försiktighet, att tänka på självläkning. Vi kan ha annat syfte än att förebygga PTDS t ex minska lidande under några svåra veckor. Watchfull-waiting approach – att följa upp patient och erbjuda hjälp vid behov. 

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLPEN 

 1. 1 Kontakt och åtagande 
 2. 2 Säkerhet och trygghet 
 3. 3 Stabilisering
 4. 4 Behovsinventering 
 5. 5 Praktiskt stöd
 6. 6 Socialt stöd
 7. 7 Information om bemästring 
 8. 8 Fortsatt stöd 

 1. 1 Inkännande och icke-påträngande 
 2. 2 Emotionell och fysisk trygghet
 3. 3 Lugn
 4. 4 Problemformulering 
 5. 5 Information
 6. 6 Nätverka anhöriga 
 7. 7 Tips, normalisering 
 8. 8 Kontinuitet 

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Lästips:

Dissociation Following Traumatic Stress Etiology and Treatment av Maggie Schauer and Thomas Elbert Department of Psychology, University of Konstanz, Germany

Länkar:
Kolla gärna in de här avsnitten också:
Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.

  178. Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

  Det här avsnittet handlar om risk, behov och mottaglighet (RBM) – ett ramverk för brottsdömda och är del 1 i serien om forensisk KBT. 

   

  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

   

  *Vem är den forensiska målgruppen?

  *Vad står modellen risk, behov och mottaglighet för?

  *Vilka faktorer ingår i riskbedömningen, den så kallade ”central 8”?

  *Om det finns risk så finns det behov. Hur ser man på det?

  *Vad är syftet med behandlingen för brottsdömda?

  *Vem av de brottsdömda prioriteras vad gäller behandlingsinsatser?

  *Är det frivilligt eller tvång med behandling för de brottsdömda klienterna?

   

  Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

  David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

  Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

  Sammanfattning:

  Den forensiska målgruppen är individer vilka utfört brott för att tillgodose sina behov på något sätt. Det är en bred och spretig grupp. Den forensiska målgruppen kännetecknas av kriminogena behov vilka är behov som driver på kriminaliteten. Det är även en målgrupp där det finns ganska omfattande övriga behov vilka kan ha en mer indirekt inverkan på kriminaliteten t ex psykisk ohälsa eller sociala behov.

  Kriminogena behov

  Det dynamiska behoven går att arbete med i behandling och kan vara riskfaktorer för återfall. Dynamiska behov kan vara t ex umgänge, attityder, antisocialt personlighetsmönster, missbruk osv även kallat Central 8. Det kan även vara sociala faktorer som bristande skolgång, prosociala relationer, meningsfull fritid eller ett utanförskap i samhället. Det finns även individer vilka är relativt välfungerande ur ett socialt perspektiv men har specifika riskfaktorer som återfall i sexualbrott eller relationsvåld. Det finns även statiska riskfaktorer vilka inte är påverkningsbara likt de dynamiska som t ex ålder, kön eller åldern för debuten av kriminalitet.

  RBM – Risk, behov och mottaglighet

  RBM är ett hjälpsamt ramverk för att sortera, prioritera samt planera insatser inom den stora målgruppen brottsdömda samt se över individuella insatser.

  Risk och behov

  Risk och behov är på ett sätt olika sidor av samma mynt utifrån att desto större omfattande behov personen har desto högre är risken för återfall. Den individ som har störst behov ska även få mest insatser. En av många förklaringar är att personer med hög risk ofta är mycket brottsaktiva med hög risk för återfall. 

  RBM som modell hjälper till att sortera inom gruppen för att besluta kring frågor som vem ska få vilka insatser? Vilka behov är det klienten behöver hjälp med? Och hur ska det göras? Det handlar även om att se vilka förutsättningar som behöver skapas för individen. RBMs ramverket minskar risken för godtycklighet och ökar sannolikheten för effektiva insatser där den behövs som mest.

  Mottaglighet

  Mottaglighet kan handla om motivation men främst om hur insatserna behöver anpassas utifrån klienten. Mottagligheten ser över vad som fungerar bäst generellt för målgruppen vilket nu är KBT men även om specifik mottaglighet utifrån hur individen fungerar för att anpassa insatserna i behandlingen för att kunna nå fram till denne. Att jobba med mottaglighet kan också handla om verksamhetsanpassningar i syfte att öka sannolikheten och mottagligheten hos individer att komma in behandling.

  Forskning har visat att desto mer insatserna anpassas och följer principerna för risk behov och mottaglighet, desto bättre utfall för minskad risk av återfall.

  Trailer

  För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

  Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

  Hållplatser
  Lästips:

  Forensisk KBT: Behandling för brottsdömda av David Ivarsson, Johan Eriksson och Lena Lundholm

  Kolla gärna in det här avsnittet också:
  Länkar:

  Vill du ha nyhetsbrev från oss?

  Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.