Blogg › Några psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism – Självkänsla och perfektionism del 2

Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor 

KBT-podden har gästats av Irena Makower

Tips på interventioner:

Hitta inre värderingar 

En intervention kan handla om att påminna klienten  om sina inre värderingar. 

Många  känner  inte sig vid sina egna värderingar.

Det är viktigt för klienten att kunna bejaka sina inre värderingar i olika situationer även om  de är skrämmande för hen  och  kan väcka      hotbilder.

Vi behöver utforska tillsammans med klienten genom att fråga  t ex  varför, vilka eller på vilket sätt  en kärleksrelation  är viktig för hen? 

Utforska vidare hens minnen när hen gått i riktning till en viss  värdering  och fråga hur det kändes. 

Genom träning i självbekräftande värderingsreflektioner i behandlingen av självkänsla ges personen kraft och möjlighet att ta sig an sina rädslor som  härstammar från sina hotbilder. När ni  lockat och plockat fram  klientens livsvärden och värderingar  är det lättare för klienten att motivera sig till att göra förändringar. Det hjälper  klienten att   hantera hotfulla  situationer som uppstår.

Känner klienten  inte till sina egna livsvärden  är det här behandlingen  behöver börja.

Ta steg i riktning 

Ett viktigt jobb är att hitta klientens inre värderingar och även hjälpa hen att leva i samklang med dem.

Vi vet att många av våra klienter inte lever i enlighet med sina livsvärden. Detta gör det än mer angeläget att först ta reda på vad som är viktigt för hen, men sedan också hjälpa  klienten att gå i riktning. Det är ofta man undviker att göra det som är viktigt i livet även om man vet, speciellt om man har problem med sin självkänsla.

Träna självbekräftande värderingsreflektioner 

Det blir svårt att tro på sina affirmationer om dessa inte stämmer överens med de inre värderingarna. Det blir en konflikt inom klienten. Irena lyfter därför fram självbekräftande värderingsreflektioner.

Självbekräftande värderingsreflektioner är affirmationer som är grundade i våra livsvärden. Vi använder inte affirmationer som bara är något vi intalar oss.

Vi hjälper klienten att koppla ihop stärkande ord om sig själv och sina livsvärden.

Öka självkännedom 

Självkännedom är grunden för frågan om hur och vem vi är. Att arbeta med självkänsla betyder att genomgå en navigationskurs om sig själv. Här lyfts klientens  starka sidor fram och  även hens    brister. Självkännedom handlar även om att hjälpa klienten  att nyansera  sina värderingar, sina krav och sina hotbilder. 

När vi arbetar  kan vi skilja mellan klienter med genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism.

Personer med genuint låg självkänsla kan lätt räkna upp sina brister medan maladaptiva perfektionister kan räkna upp både brister och positiva sidor hos sig själv. 

Även rimligheten på krav och hotbilder skiljer dessa åt.

Normalisera 

Att hjälpa klienten att se att hen inte är ensam  och på vilka sätt vi liknar andra  är viktiga delar i terapin.

Ge tröst genom att det finns fler än klienten som lider av samma typ av självkänsla.  

Här kommer också psykoedukation in i bilden där klienten kan förstå hur det kommer sig och hur det går att förändra. Andra har gjort det tidigare även om klientens situation är unik.

Reglera självkänsla 

Att reglera självkänsla är lika självklart som att reglera känslor. Vanligt är att känslor av stolthet kontra skam behöver regleras. Dessa känslor är ofta grundkänslor när det kommer till att arbeta med självkänsla. Rent generellt har människan en tendens att höja sig själv eller förfalska sin självbild i en riktning av att bli/vara lite bättre, lite duktigare eller lite finare än verkligheten. Det har ett överlevnadsvärde för att vi vet att vår bild av oss själva hjälper oss att starta aktiviteter vilka är målinriktade. Det hjälper oss att lösa eller hantera hinder. Personer med en högre självkänsla/självförtroende har lättare att uppnå sina mål än de med lägre självkänsla/självförtroende. 

En förfalskad självbild kan dock ställa till det för oss när vi möter verkligheten och upptäcker att den inte var rätt. Detta kan resultera i skam eller rädsla hos personen. 

Här gäller det för oss som terapeuter att vara uppmärksamma på  om självbilden är kopplad till en sann  eller förfalskad bild.

Öka upplevelsen av stolthet 

Självmedvetna känslor såsom skam utgör en stor del av självkänslan hos klienter med låg och otrygg självkänsla. 

Personer med genuint låg självkänsla  bär också sällan på känslor av stolthet. Som behandlare är det därför av vikt att hjälpa personerna vi möter med nya erfarenheter och möjligheter att uppleva  stolthet med hjälp av olika interventioner. 

Defusionera och frikoppla från minnen 

En annan intervention som är viktig är att hjälpa personen att få distans till händelser som påverkat självkänslan såsom mobbing. 

Traumatiska självkänslominnen bidrar till rädslor. Irena har genom sin kliniska erfarenhet sett att den här formen av minnen ofta är relaterade till att personen varit utsatt för mobbing. Personen kan t ex ha utsatts för mobbing kopplat till något så grundläggande som att vara sig själv.

Öka acceptansen för misstag 

Inom Perfektionism och acceptansteori skiljer man adaptiv perfektionism från maladaptiv perfektionism. All perfektionism är inte maladaptiv. Irena menar att maladaptiva perfektionister även har en adaptiv perfektionism genom drömmar och ambitioner. I behandlingen behöver det maladaptiva strategierna tas bort med rädslorna att göra fel eller misslyckas. Som behandlare är det därför viktigt att känna till vad det är som ska behandlas. Vi ska t ex inte ta bort eller sänka ambitioner hos personen. De behöver däremot lära sig att acceptera sina fel och att bli mindre rädda för att göra fel. 

Träna att skilja mellan krav- och idealbilder 

Det är även viktigt att hjälpa personen att skilja på kravbilder och idealbilder. Idealbilder är ambitioner om vad jag vill och drömmar. Hos perfektionister kan det vara nog så ambitiösa drömmar. Vi som behandlare behöver inte beröva personen sina drömmar för att bota deras perfektionism. Däremot behöver vi justera i den maladaptiva perfektionistens krav om förväntningar på att inte få göra fel eller att allt måste vara rätt och korrekt. 

Bryt vidmakthållandecykeln 

Utöver konceptualisering är det viktigt att vi bryter vidmakthållandecirklar vid reglering av självkänslan. Den här delen handlar om våra rädslor och beteendestrategier. 

Beteendexperiement är användbara när det kommer till att se över vem personen kan vara och vad hen kan göra. Beteendeexperiment kan formas genom att testa en fruktad självbild kontra önskad självbild i en konkret situation. En sådan övning kan också hjälpa oss att upptäcka ifall klienten  behöver träna på färdigheter, förmågor eller strategier som  t ex kommunikation.

Arbeta med självkritik och självacceptans

Den här delen innefattar hur du som terapeut utforskar hur personen förhåller sig till sig själv. Den handlar även om hur  man med mentala beteenden och strategier kan hjälpa klienten att bli varse om sin själv-kritiker. Självkritik är en inre dialog som ingen ser men är en defensiv strategi för att skydda sig själv och reglera självkänslan. Det kan även innefatta att utvärdera sig själv efteråt utifrån vad man gjort eller sagt för att hitta eventuella fel man gjort. Den processen förstärker i sin tur en negativ självkänsla hos personen. 

När klienten har blivit medveten om sin självkritiker så  arbetar vi för att klienten ska hitta andra strategier att hantera triggern.

Vi tränar tillsammans  på att öka klientens själv-acceptans och självmedkänsla.

Lyssna på poddavsnittet här

Här kan du ta del av Självkänsla och perfektionism del 1

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Irena  Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Makower Psykologi

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm