176. PYC - parenting young children.
Bli en bättre behandlare med L
ena Olsson-Lalor.
Gäst: Sandra Melander

Det här avsnittet handlar om föräldrastödsprogrammet PYC – Parenting young children.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är PYC – Parenting Young Children?

Vem ingår i målgruppen?

Vilka svårigheter har föräldrarna?

Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet?

Vad finns det för forskning?

Vilka är de 4 stegen i programmet?

Vi får några tips från checklistorna som ingår i programmet?

Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen?

Vem kan gå PYC-utbildningen?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Sandra Melander Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi

Sammanfattning:

PYC (Parenting young children) är ett föräldrastödsprogram med sitt ursprung i Australien och fokuserar på grundläggande omsorg, säkerhet och samspel mellan förälder och barn. PYC är ursprungligen framtaget för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Idag används programmet och pedagogiken i det egna hemmet tillsammans med en familjebehandlare utifrån förälderns individuella behov. PYC är till hjälp för föräldrar med t ex inlärningssvårigheter eller föräldrar vilka är i mer behov av praktisk hjälp. Föräldern får stöd i att prova och lära i stunden tillsammans med familjebehandlaren. Forskning visar på att stress och oro sänkt i hemmet, minskade känsloutbrott hos barnen. I den svenska forskningen har man även kolla på hur PYC handledarna upplever att jobba med PYC. Många gånger är det komplexa miljöer att arbeta i och det strukturerade materialet i PYC både underlättar samarbetet och ger både förälder och handledaren något att hålla i och utgå från i syfte att nå målen.

PYC är en biståndsinsats från socialtjänsten. För att få PYC behöver en ansökan om insatsen beviljas av socialtjänsten för att en behandlare ska kunna komma hem och jobba med föräldern 1-2h i veckan. Föräldern kan själv ansöka om PYC hos socialtjänsten. Även familjebehandlaren kan hjälpa föräldern att ansöka om denne under t ex en föräldrautbildning uppmärksammat att föräldern kan vara i behov av mer hjälpt och individuellt stöd som PYC. Även t ex förskola, öppenvård eller en orosanmälan kan signalera om att det finns en förälder vilka är i behov av hjälp och stöd i sin föräldraroll. Helst vill man uppmuntra och hjälpa föräldern och få dem att själva ansöka i första hand för att de ska känna sig delaktiga och involverade.

Programmet består av 3 delar vilka är föräldern, barnet och familjebehandlaren.

Föräldern

Föräldern behöver inte ha några specifika diagnoser och är inte det som är centralt, av vikt är att fokuserar på förälderns fungerande och eventuella hjälpbehov i sin föräldraroll. PYC är en hjälp för föräldrar vilka lär sig och tar till sig bättre genom att praktisera, få repetera, ha någon som visar eller är i behov av hjälp för att skapa struktur och ordning. PYC baseras på en generell inlärningsteori för att ge föräldern det bästa stödet och pedagogiken för inlärningsprocessen och vidmakthållande av färdigheterna utifrån deras behov.

Barnet

PYC är för föräldrar med barn upp till 7 års ålder. Manualen innehåller checklistor för olika delar i barnets behovsområden utifrån dess ålder och utveckling. När familjebehandlaren kommer in och ser barnet i dess hemmiljön kan denne uppmärksamma att barnet exempelvis ligger efter i sin språkutveckling. Behandlaren kan då uppmärksamma föräldern på detta, sätta upp som mål att jobba med barnets språkutveckling och då sätta in rätt hjälp och stöd som föräldern behöver för att nå upp till det målet. Detta sker stegvis genom att föräldern får kunskap, färdigheter och coaching från behandlaren.

Behandlaren

Behandlaren jobbar inledningsvis genom observationer för att hämta in information. Behandlaren observerar barnets behov, ålder och utvecklingsnivå. Målet är att sedan hjälpa föräldern med olika strategier för att stärka, utveckla och förbättra sitt föräldraskap. Behandlarens roll är inte att bedriva samtal utan att genom coaching och pedagogik hjälpa och stödja föräldern praktiskt. Behandlarna kan ha olika bakgrund men stor vikt läggs på pedagogiska färdigheter och erfarenhet av liknande arbete tidigare samt en vidareutbildning inom PYC.

De fyra stegen i PYC

Steg 1

skapa, bygga upp och förvalta alliansen mellan behandlaren och föräldern, skapa förståelse och trygghet.

Att sätta upp mål och skapa en tydligen kring vad som ska göras och vad som inte ska göras

Steg 2

PYC handledaren gör observationer och kartlägger i hemmiljön. Ser över t ex kunskap, färdigheter, förutsättningar och resurser. Vilka styrkor finns och vad behöver förbättras? Handledaren samlar den information som behövs för att på bästa sätt hjälpa föräldern att nå målen. Det finns ungefär 60 checklistor till hjälp i programmet att använda sig av. Checklistorna är indelade i de tre huvudområden i programmet grundläggande omsorg, säkerhet och samspel mellan förälder och barn.

Steg 3

Efter observation och planering kommer arbetsfasen igång i hemmet. Här fortsätter man att rollspela men handledaren coachar även förälder och lägger in i kunskapsbaserade färdigheter.  Här checkas förståelse av och förmågan att kunna urskilja vad som t ex är ett bra klädesplagg eller vad som är ett säkert ställe att förvara mediciner i ditt hem? Och vad är inte ett säkert ställe? Syftet är att öka den egna kontrollen hos förälder om det har en förståelse till varför och då kunna förmågan att kunna generalisera.

Steg 4

PYC handledaren vill här säkerställa att föräldern kan generalisera. Det kan vara att observera om föräldern kan generalisera en färdighet även inom andra områden med barnet. Att kunna generalisera sina färdigheter och kunskap ökar sannolikheten för att det vidmakthålls.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Sandra Melander
Kolla gärna in de här avsnitten också:
Länkar:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.